Eerste resultaten studie Evidence Based Healthcare Design

Hoe kunnen we vooraf aantoonbaar maken dat het ontwerp van een ziekenhuis een positief effect heeft op welbevinden, werkondersteuning, exploitatiekosten en duurzaamheid?  Deze vraag is het startpunt van het project ‘Evidence-based Healthcare Design’ dat TNO uitvoert, in samenwerking met BNA Onderzoek. Atelier PRO werkt hieraan mee en de eerste resultaten zijn nu bekend.

Harde gegevens over hoe een ontwerp van invloed is op aspecten als welzijn en efficiëntie zijn er nog niet. De werkwijze Evidencebased Design laat weliswaar prestaties van een ontwerp zien, maar pas als het gebouw er al staat. Nu was het idee van TNO om een voorspellend model te ontwikkelen, dat architecten kan ondersteunen bij het nemen van ontwerpbeslissingen. Dit in samenspraak met BNA Onderzoek.

Eerste stap was het in kaart brengen van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die van belang zijn bij ziekenhuizen. Op welke inhoudelijke aspecten wil en kan een ziekenhuis z’n prestaties verbeteren? Denk aan: patiënttevredenheid en –welzijn, patiëntveiligheid, personeelstevredenheid, personeelsefficiency en bezoekerstevredenheid. En qua gebouwprestaties zijn flexibiliteit, exploitatiekosten en duurzaamheid van belang. Om de effecten van een ontwerp op deze KPI’s te bepalen, zijn 6 architectenbureaus geïnterviewd, allen experts in de ziekenhuisbouw. Ook zijn 365 patiënten ondervraagd over hun kamer voor de KPI patiënttevredenheid en –welzijn, aan de hand van indicatoren als behaaglijkheid, autonomie, comfort en
veiligheid.

Wat blijkt? Ruimtelijk comfort en veiligheidsgevoel hebben het grootste effect op patiënttevredenheid en –welzijn. Als het gaat om het veiligheidsgevoel van patiënten dan zijn de mate van beperking van toegang voor onbevoegden en hoe snel je het licht aan kunt doen, de belangrijkste bepalers. Er blijken wel grote verschillen te bestaan bij diverse doelgroepen. Mensen zijn bijvoorbeeld positiever over hun kamer als ze ouder zijn dan 65, laagopgeleid en minder ernstig ziek.

De eerste resultaten zijn nog geen gegevens die generiek gebruikt kunnen worden, maar laten op bescheiden schaal zien dat een voorspellend model mogelijk is. Belangrijk voordeel is dat het model concreet en objectief gewicht geeft aan ‘zachte’ aspecten als welzijn.

Dit is de eerste fase van het onderzoek naar de voorspelbaarheid van prestaties tijdens het ontwerpproces. Bijbehorend artikel is te downloaden op de site van BNA Onderzoek.

Het achterliggende onderzoeksrapport van TNO is ook te downloaden op de site van BNA onderzoek, zie hier.