Twee varianten voor gemeentehuis Voorst

Na een korte selectie is atelier PRO naast BroekBakema gevraagd ieder twee varianten op schetsontwerpniveau te maken. Eén voor een nieuw gemeentehuis op de huidige locatie en een voor een renovatievariant. Deze keer zonder lijvige selectie uitvraag maar met een korte eenvoudige vraag; beschrijf kort en krachtig waarom u denkt de juiste partner te kunnen zijn aan de hand van voorbeelden uit uw werk. Heerlijk dat het ook zo eenvoudig kan. 

Waarom zou je voor een gemeentehuis in het oosten een architect uit het westen nemen?

De laatste jaren waren wij veel actief in het oosten. Tot ons plezier! Gebleken is dat wij een bij­zondere klik hebben met uw regio. Met de mensen, hoe ze in het leven staan en met het landschap. De mensen zijn duidelijk. Ze hebben hart voor de zaak, zeggen waar het op staat op het moment dat het er toe doet en niet achteraf. En dan het landschap! Hoe dichter we weer bij de IJssel en de uiterwaarden komen, hoe mooier het wordt.

In het ontwerp van gemeentehuizen hebben wij rui­me ervaring. In complete nieuwbouw -inclusief inte­rieur-, zoals voor de gemeente Bronckhorst. In com­binaties van renovatie en nieuwbouw, zoals in Zeist en recent in Deventer, én in simpele terughoudende vernieuwingen, zoals in Ede. Het is het soort opgave waar we veel mee hebben. Het scheppen van een inspirerend werkklimaat, waar medewerkers op hun plek zijn en zich niet verloren voelen in een onbegrepen werkplekconcept.

Het gaat om de mate van zichtbaarheid en benader­baarheid door de burgers. Het scheppen van -heel praktisch- een zowel open en gastvrije omgeving als een veilige werkplek. Waar wachten niet als wach­ten voelt. En het creëren van een gebouw dat wordt ervaren als hún gemeenschapshuis, waar de mensen uit diverse dorpen zich gezamenlijk herkennen en trots op zijn!

Atelier PRO: Den Haag staat dan wel bekend om het torentje, maar dat is zeker niet de plek waar Atelier PRO huist. Half ingegraven in een lommerrijk bin­nenduin schuilt een hechte, sociale groep van 40 architecten en technici die de opdrachtgever, het project en elkaar door dik en dun steunen. Bevlo­gen, met scherp oog voor schoonheid, maakbaar­heid en gevoel voor de plek. We vertalen wensen tot een sterke, breed gedragen visie en van daaruit tot een des te betere verblijfsomgeving. Dat ons inziens alleen sterk kan worden als het tot stand komt in zeer nauwe samenwerking met opdrachtgevers en gebruikers.

Werk- en dienstverleningsconcepten
Het kantoor als bron van inspiratie
‘Flexwerken’, ‘Het Nieuwe Werken’ of ‘Activiteiten­gerelateerd Huisvesten’: hoe je het ook noemt, een nieuw kantoor gaat voor ons verder dan het simpel­weg toepassen van een maniertje. In onze visie is de oerfunctie van het moderne kantoor voor alles het bij elkaar brengen van mensen. Zowel organisatorisch, publiekelijk als bestuurlijk. Het kantoor moet een plek zijn waar mensen zich goed voelen, collega’s ontmoeten en daardoor kennis delen maar ook ouderwets productief kunnen zijn. Werkomgevingen, waar mensen graag willen zijn. Daar zien we als atelier PRO de uitdaging.

Gemeentehuis Bronckhorst
Gemeentehuis Bronckhorst


Ontmoetingen stimuleren
De mogelijkheid om ‘overal’ te kunnen werken wordt vaak misbruikt in de argumentatie voor bezuinigin­gen en efficiëntie. Het idee dat een kantoor geen bestemming is, maar een reeks ruimten, waar men met een laptop neerstrijkt is een illusie. Hoewel de digitalisering voor veel vrijheden zorgt, vergroot ze juist ook de behoefte aan oog-in-oog contact. Mensen komen naar kantoor vanwege de sociale interactie en het uitwisselen van ideeën.


Met de digitalisering is het einde van het fysieke kantoor zeker niet in zicht. Integendeel: kennisdeling en het faciliteren van inspirerende ontmoetingen komen steeds meer centraal te staan. Het gebouw en de inrichting zijn bij uitstek de dragers van een pas­sende bedrijfscultuur. Wil je als werkgever de beste werknemers aan je weten te binden, dan moet je een uitmuntende werkomgeving kunnen bieden. Het interieur moet haar werknemers koesteren en tege­lijkertijd het bedrijf in staat stellen om zich gemak­kelijk aan te passen aan nieuwe kansen, nieuwe processen en werkmethoden.

Stadhuiskwartier DeventerStadhuiskwartier Deventer


Drie basisingrediënten; ontvangen, ontmoeten en werken
Deze drie hoofdfuncties liggen elk in een eigen zone, hebben een eigen sfeer en typologie van inrichting en ruimtevorm. De ontvangstzone is open en toe­gankelijk voor bezoekers, overzichtelijk en altijd goed verbonden met de omgeving buiten het gebouw. De ontmoetingszone kent verschillende soorten ont­moetingen en dus ook verschillende soorten plekken. De werkzone is het domein van de medewerkers. Deze werkzone is ook weer onder te verdelen in drie activiteitenzones: ontmoeten, communiceren en con­centreren. Elke activiteitsoort heeft zijn eigen eisen, uitstraling en ontwerpuitgangspunten.

Gemeentehuis Bronckhorst
Gemeentehuis Bronckhorst


Renovatie: vernieuwen met beperkte middelen
Met twee voorbeelden laten we zien hoe wij met beperkte middelen vernieuwing hebben bereikt. Het zegt iets over hoe wij als ontwerpers in het leven staan. Al fietsend door de stad passeren we regel­matig puincontainers vol met spullen die nog lang niet over hun houdbaarheidsdatum zijn. Dat doet altijd een beetje pijn. Vaak is het een beetje gemak­zucht. Alles weggooien en alles vernieuwen is mak­kelijker dan er zorgvuldig naar kijken. Zo willen wij niet naar bestaande gebouwen kijken.

In vier stappen daarbij onze aanpak:

  1. Waar hoeft er niets te gebeuren omdat het ge­woon goed is
  2. Waar moeten we iets aanpassen om het ge­wenste effect te bereiken
  3. Wat is er daarbij te ‘oogsten’ voor hergebruik
  4. Waar moeten we echt ingrijpen omdat het an­ders niet functioneel op orde te krijgen is


Voorbeeld: gemeentehuis Ede - vernieuwen met beperkte middelen
Deze aanpak hanteerden we ook voor het interieur in Ede. De voormalige muffe kamertjes zijn er ver­vangen door een open ruimte waar de bestaande karakteristieke kolommenstructuur weer mooi zicht­baar is en daglicht optimaal binnenkomt. Om niet te verzuipen in één open roerige ruimte, plaatsten we strategisch afgesloten ruimten voor concentratie of overleg. Tussen deze volumes ontstaan luwtes: prettige, rustige werk’kamers’. We hebben zo min mogelijk bouwkundige ingegrepen. En zelfs: als je goed kijkt zie je dat we geen lampen vernieuwd heb­ben. De lijnroosters, kabelgoten en radiatoren zijn niet van plaats veranderd. En toch hebben we de medewerkers het gevoel weten te geven dat ze een compleet nieuw interieur hebben.

Raadhuis Ede
Raadhuis Ede


Duurzaamheid, gericht op de ambitie van de ge­meente op Energieneutraal
Naar onze overtuiging staat het optimale binnen­klimaat voorop. Wij kennen allemaal duurzame gebouwen waar verse lucht ontbreekt en waar je bij mooi weer consequent gestraft wordt omdat de zon­wering automatisch naar beneden gaat. Dan streeft duurzaamheid haar doel voorbij. Een duurzaam gebouw is voor ons niet alleen een energiezuinig gebouw maar ook een in alle opzichten gezond ge­bouw.Energieneutrale gebouwen gerealiseerd:
voor net­beheerder Enexis hebben wij drie energieneutrale kantoren ontworpen die in de praktijk ook daadwer­kelijk energieneutraal blijken te zijn. Daarnaast mun­ten ze uit in de gezondheid van het klimaat. Een van de bijzonderheden is het ‘openraamstoplicht’: me­dewerkers zien of het op groen of rood staat. Rood: als je nu je raam open zet, kost dat energie. Groen: zet gerust je raam open, dat kost nu geen energie. Dus ook bij energieneutraal kijken we naar gezond­heid en welbevinden.

Enexis 
Enexis Zwolle