Workshop ‘Spin in het Web’

door: Alex Letteboer Eline Keus 

Afgelopen donderdag, 28 februari, is atelier PRO gastbureau geweest voor één van de workshops rond het onderzoekproject 'Spin in het Web -Het stedenbouwkundig Bureau van de Toekomst'. Dit is een opdracht vanuit het RAAK MKB programma van het SIA (Stichting Innovatie Alliantie) en vindt plaats vanuit het onderzoekprogramma 'De Stad' van het Amsterdams Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Atelier PRO is als participant bij dit onderzoek betrokken.

Het project heeft in het licht van de veranderde markt tot doel een debat te initiëren over de fysiekruimtelijke factoren die bepalend zijn voor duurzame sociaaleconomische waardeontwikkeling van steden. Die generieke en integrale kennis moet stedenbouwkundige bureaus ten dienste staan in hun veranderende rol binnen dat bouwproces. Het gaat daarbij om het versterken van hun kennis en expertise over de toepassing van bestaande en innovatieve methoden en technieken van analyse en ontwerp in stedelijke gebieden.

Het project heeft drie taken: het in beeld brengen en ontsluiten van een samenhangend systeem van methoden en technieken voor stedenbouwkundige analyse en ontwerp, het delen van deze kennis en expertise met de beroepsgroep, het duurzaam verankeren van deze kennis en expertise in een kennisplatform, een digitale leer- en werkomgeving voor de toepassing en implementatie van deze systemen voor de beroepsgroep.

In de workshop onderzochten deelnemers van verschillende bureaus en met verschillende achtergrond, welke fysiek-ruimtelijke factoren vandaag de dag bepalend zijn voor de sociaaleconomische waardeontwikkeling van wijken en steden. Deze vraag dient als opmaat voor vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van methoden en instrumenten waarmee de integrale stedenbouwkundige kwaliteit van een gebied of ontwerp kan worden geanalyseerd.

Peter de Bois, projectleider van het onderzoek, opende de middag met een toelichting op de ontwikkelingen van het project en het doel van de middag. We begonnen met het verzamelen van begrippen, fysieke factoren, die volgens de deelnemers relevant waren voor het succes of falen van stedelijke omgevingen. Begrippen als duurzaamheid, adaptiviteit, dichtheid, cultuurhistorie, aanhechting en diversiteit kwamen naar boven drijven. In vervolgsessies werden onder begeleiding van Camila Pinzon van Urbanos, mindmaps van deze begrippen gemaakt. Dergelijke mindmaps worden gebruikt om essenties van het analyse-instrumentarium te definiëren en om de ‘aanvliegroutes’ van analyses beter in beeld te krijgen. In de discussies die hieruit ontstonden, kwam naar voren dat stedenbouw als discipline behoefte heeft aan objectievere analyses waarbij de sociaaleconomische effecten van ruimtelijk ontwerp beter begrepen worden. Het verband tussen ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke economie wint in deze tijden van crises steeds meer aan belang. Dit vraagt om een benadering waarbij een integraal stedenbouwkundig ontwerp meer gebaseerd is op benoembare en meetbare factoren en minder op persoonlijke voorkeuren van ontwerpers. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel.

 

Voor meer informatie klik hier