Healthy Living LAB

Atelier PRO heeft samen met KondorWessels Vastgoed een consortium gestart dat een levend laboratorium voor gezond wonen in de transformatieopgave in Utrecht wil realiseren. In het consortium participeren onder andere Economic Board of Utrecht (EBU), de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Ontwikkelmaatschappij Utrecht en het Kenniscentrum Healthy Urban Living, waaronder TNO Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wij nodigen partijen uit die met kennis en kunde willen investeren in onderzoek naar gezond wonen van morgen om zich aan te sluiten bij het consortium. Ons doel is om de lat voor een gezonde en duurzame woonomgeving hoog te leggen en een woonproduct te realiseren dat past bij de levensstijl van de toekomst.

Gezonde woonomgeving: vitaliteit en veerkracht!


Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar de vitaliteit en veerkracht van mensen centraal staat zodat maximaal woongenot wordt ervaren. Een gezonde leefomgeving gaat uit van het welbevinden van de mens. Een gezond gebouw – dat is wat iedereen wil.  Daar voelen mensen zich goed! Een plek waar mensen productief kunnen zijn, met voldoende daglicht en verse lucht, ruimte om te bewegen en gezonde voeding.

Gezond Wonen in de praktijk


De relatie tussen gezondheid en een goed woonmilieu vormde de basis van moderne woningbouw. Ook het belang van een gezonde leefstijl voor een gelukkig leven neemt in Nederland toe. Naast levensstijl spelen omgevingsfactoren daarbij een belangrijke rol. Factoren als de beschikbaarheid van groen voor sport en ontspanning, gezonde lucht, gezond binnenklimaat hebben grote invloed. Toch spelen deze aspecten een kleine rol in de bouw en inrichting van woonomgevingen. In feite is het bouwbesluit momenteel onze gezondheidsstandaard. Zeker in een hoog- en binnenstedelijke omgeving zijn daarmee niet alle risicofactoren ingeperkt.

Gezond Wonen in de Stad


Veel mensen die een gezonde en bewuste leefstijl nastreven willen dan ook dat hun woonomgeving daarop aansluit, sterker: deze vormt de basisconditie voor een dergelijke leefstijl. Wij denken dat een grote groep jonge stedelingen, vaak met kinderen, niet direct willen wonen in een suburbaan gebied. Zij hebben behoefte aan een stedelijke woonomgeving met gezonde lucht buiten en binnen, met voldoende groen en rust, met veel daglicht, een hoog voorzieningenniveau, mogelijkheden voor sportactiviteiten, gezond voedsel en water en een veilige kind- en ouderenvriendelijke omgeving. Al deze condities lijken vanzelfsprekend maar worden in de praktijk bij lange na niet gehaald. Een integrale aanpak is gewenst, bijvoorbeeld door een keurmerk dat gezondheid koppelt aan een duurzame woonomgeving.

Transformatie


Nederland kent een enorme leegstand van kantoren, monumenten en retail . Daarnaast zijn er veel locaties die in onbruik zijn geraakt door het verplaatsen van bedrijvigheid, gebieden waar sprake is van overaanbod aan bedrijfspanden of aanbod van verouderde en/of lage kwaliteit. Veel van deze gebieden hebben echter een in potentie uitstekende ligging ten opzichte van stedelijke centra. De ruimtelijke opgave van nu en de nabije toekomst is om met deze bestaande gebouwenvoorraad om te gaan en kansen te benutten om deze  waar mogelijk te transformeren tot hoogwaardige nieuwe (woon)functies. Dit  vraagt op gebiedsniveau om nieuwe samenwerkingsverbanden en gebiedsvisies voor een gezonde, duurzame en aantrekkelijke stedelijke omgeving.

Healthy Living LAB richt zich op gezond en aantrekkelijk wonen in de transformatieopgave in Utrecht


Terwijl het ontwikkelen van een gezonde woonomgeving volgens de nieuwste standaards in een nieuwbouwopgave nog overzichtelijk lijkt, stelt het realiseren van een dergelijke omgeving in veel transformatiegebieden ons voor een grote uitdaging. Het Healthy Living LAB stelt de volgende vragen:

Hoe kunnen wij een gezonde en aangename leefomgeving bereiken door middel van een duurzame transformatie van vastgoed en daarmee de aanjager vormen voor nieuwe gebiedsontwikkeling en –transformatie? Kunnen wij bijvoorbeeld langdurig leegstaande kantoren omvormen naar de gezonde woonomgeving van morgen? Lukt dat in de bestaande stad, waar veel uitgangspunten voor een gezonde leefstijl niet optimaal zijn?

Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een gezond woonproduct in de transformatieopgave maar ook om een werkwijze om stedelijke gebieden te verbeteren. We bieden met dit project een exclusief platform en een volwaardige business case, waarin via  kennisdeling en product-placement een living lab wordt ontwikkeld. Samen pionieren we in een interdisciplinair team, waarmee we door  evidence based design de volgende stap in de woonomgeving van morgen zetten.

Ontwikkelt u mee aan de gezonde woonomgeving van morgen? Neemt u dan contact op met

Alex Letteboer aletteboer@atelierpro.nl
Joost Versluijs j.versluijs@kwvastgoed.nl


Links
Meander Medisch Centrum
Clean Air Citie
s
Clean Air Schools

Clean Air Refit
De Flat/KondorWessels